Social Share:

Elżbieta RafalskaPoniższy artykuł na temat konieczności utworzenia Ministerstwa Rodziny opublikowaliśmy 16 lipca 2015 roku. Dokładnie po czterech miesiącach Elżbieta Rafalska (fot. FB: MPiPS) została Ministrem RODZINY, Pracy i Polityki Społecznej. Jest zmiana!

Pani Minister, gratulujemy i w imieniu rodzin wielodzietnych informujemy, że czekamy na odważne i dobre decyzje w polityce rodzinnej. Wielodzietni rodzice najczęściej chcą mieć więcej dzieci i od lat czekają na PRORODZINNĄ Polskę.

16.07.2015

Dobrze się stało, że Najwyższa Izba Kontroli zajęła się polityką prorodzinną. Polacy nadal marzą o tym, by mieć tradycyjne, zdrowe ekonomicznie, silne rodziny, w których będzie przynajmniej dwoje dzieci.

Raport NIK wskazuje, ze w Polsce są prowadzone działania na rzecz rodziny, jednak są one słabo skoordynowane, jest ich za mało, raz wyznaczane cele, szybko można zawiesić, a wszystko i tak zależy od ministra finansów. Aż się prosi, by w naszym kraju powstało Ministerstwo ds. Rodziny, Młodzieży, Dzieci i Seniorów.

Wielka szkoda, że rok 2013 mimo, że został ogłoszony Rokiem Rodzin, był równiez pierwszym, w którym usunięto wspieranie rodziny z priorytetowych zadań w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa. 

Fragment informacji NIK – WNIOSKI pokontrolne
Mając na uwadze fakt, że wszystkie obszary polityki państwa oddziałują na rodzinę, zdaniem NIK uzasadnione byłoby również wprowadzenie w Polsce, śladem niektórych państw europejskich, weryfikacji wszystkich polityk rządowych i aktów prawnych z punktu widzenia ich wpływu na rodzinę, a co za tym idzie - zwrotu państwa w kierunku dobra rodziny.

Zdiagnozowane problemy dotyczące koordynacji polityki rodzinnej w Polsce wskazują na potrzebę fundamentalnej zmiany. Działania prorodzinne państwa powinny mieć charakter długofalowej inwestycji w przyszłość, odbudowującej zaufanie obywateli do trwałości i skuteczności wprowadzanych rozwiązań.

Zmiana ta powinna polegać na przejściu od myślenia sektorowego, w ramach którego poszczególni ministrowie, każdy w swoim obszarze, realizują odrębne programy, do myślenia projektowego, w ramach którego ministrowie nadal są odpowiedzialni za realizacje określonych rozwiązań, lecz jeden z ministrów, posiadający uprawnienia ponad ministerialne, zarządza realizacją całości polityki państwa. Mógłby to być Minister Pracy i Polityki Społecznej, który posiadałby uprawnienia pełnomocnika Rządu, pozwalające na międzyresortowe koordynowanie oraz monitorowanie działań na rzecz kształtowania i realizacji polityki rodzinnej państwa oraz ocenę jej skuteczności.

Z uwagi na pilną potrzebę przygotowania ram polityki rodzinnej w Polsce konieczne jest już teraz podjęcie działań przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na rzecz:

• opracowania założeń długofalowej i kompleksowej polityki państwa wobec rodziny, która umożliwi zbudowanie optymalnego systemu wsparcia, wyznaczając cele, priorytety działań i realne źródła finansowania w konkretnych perspektywach czasowych, oraz zdefiniuje odpowiednie mierniki, pozwalające na śledzenie postępów działań,

• stworzenia ram rozliczania polityki rodzinnej, np. poprzez identyfikację wydatków na politykę rodzinną w osobnym dziale bądź ustalenia programu wieloletniego z limitem wydatków na jego realizację (wspólnie z Ministrem Finansów).

(Wnioski. źródło - nik.gov.pl)